Rozmowy przed rozwodem

Mediacje rozwodowe
W artykule została opisana metoda rozwiązywania sporów rodzinnych. Są nią mediacje rozwodowe, które na celu mają polubownie ustalić kwestie dotyczące pełnienia opieki nad dzieckiem, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, a także miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z nim. Ugodę zatwierdza się przed sądem i w obecności mediatora. Jest to również wspólna inicjatywa obojga małżonków i jednocześnie kompromis, który ma na celu zachować przyjazne stosunki między rodzicami bez ryzyka negatywnego wpływu sytuacji na dziecko.